Derya Türkan & Sokratis Sinopoulos - Letter from Istanbul
1. Ussak Sarki
6:00
2. Saba Oyun Havasi (Udi Yorgo Bacanos)
6:06
3. Rast Kasap Arabaci
3:18
4. Acemkürdi Taksim on Kanun
1:59
5. Acemkürdi Sarki
5:58
6. Midilli Zeybek
5:30
7. Yagcilar Zeybek
5:31
8. Hicaz Taksim
1:49
9. Hicaz Karsilama
4:04
10. Rast Taksim on Kanun
1:20
11. Rast Zeybek (Tanburi Cemil Bey)
4:11
12. Bulut Gelir
4:13


Musicians:
Derya Türkan - kemençe (left channel)
Sokratis Sinopoulos - kemençe (right channel) & lavta
Uður Iþýk - violoncello
Taner Sayacýoðlu - kanun
Serdar Biþiren - daire
Oktay Özerdem - bendir

 

 

 

 

 

0:00
 / 
0:00
NOTHING FOUND!
Ýki Arkadaþ /  Two Friends /

Evet! Baþlýk bir masalý çaðrýþtýrýyor, fakat size gerçek ve naif bir dostluk hikayesine dair birþeyler yazacaðým; Derya ve Sokratis'in sessiz sedasýz yarattýklarý þu elinizde tuttuðunuz þeyin çaðrýþtýrdýklarýna dair.

Tarih bilimi ve sanat, insanlýðýn iki ayrý yüzünü betimlemiþler yüzyýllar boyu. Biri savaþlarý, imparatorluklarý ve anlaþmalarý aydýnlatýrken, diðeri sevgiyi, tutkuyu ve imeceyi konu etmiþ kendine. Müzikse türlü duygu yoðunluklarýný sözcükler ve renklerin olanaklarýný aþarak tüm yalýnlýðýyla doðrudan zihnimize aktarmiþ. Bu yüzden, sanatýn ve müziðin son beþ yüzyýlda ortaya çýkan ve adýný savaþlarla asimilasyonlarla ve kültürel saflaþtýrma operasyonlarýyla duyuran ve bügünkü yaþamýmýza büyük ölçüde yön vermiþ gibi gözüken, ulus ve devlet olgularýndan daha güçlü ve kalýcý olduðuna inanmak istiyorum.

Dünyanýn tüm geleneksel müziklerinin birbiriyle akraba olduðu gerçeðinden yola çýkarak, yüzyýllar boyu Anadolu ve çevresinde oluþan farklý müzik geleneklerinin hangi dilde söylenirse söylensin, kanýta gereksinim duymaz derecede, iç içe, ayný mayadan olduðunu kabul etmek zorundayýz. Ýþte, bu kendiliðinden beraberliði abartýsýz ancak son derece üstün bir yorumla size ulaþtýran bir albümle buluþtunuz. Ýki arkadaþýn özenli çalýþmalarýyla ortaya çýkan bir yapýt. Deprem sonrasý dostluklarýndan deðil onlarýnki; moda, para kokusu bulaþmýþ düetlerden hiç deðil. Yýllardan beri , evlerde, birlikte çalýnýp söylenen gecelerde oluþup pekiþmiþ dostluklarý. Hem müzikal, hem de mizaçlarýnýn yumuþaklýðýyla da desteklenen hoþ bir iletiþim.

Albümde geleneksel Türk ve Rum halk türkülerinden zeybeklere, sirtolara ve kimi özel bestelere (Nikriz Zeybek, Tanburi Cemil), özenle seçilmiþ bir repertuar çýkýyor karþýmýza. Duygu dolu taksimlerle süslenmiþ parçalar hem geleneðin profesyonel icrasýyla birleþmiþ yüksek seviyesini, hem de iki usta müzisyenin dinamik yaratýcýlýklarýný bir arada sergileyen iddiasýz ama alabildiðince tutkulu. Sokratis Yunanistan'lý, Derya Türkiye'li. Anadolu müziðinin çekimiyle önce onlar birbirlerini buldular, þimde de bizi, tutkularýný kattýklarý bu yapýtla buluþturuyorlar.

Efharisto Derya! Teþekkürler Sokratis! Thank you Anatolia!

Muammer Ketencoðlu
11.27.2000

Sokratis Sinopoulos

1974 Atina'da doðdu. Sekiz yaþýndan on yedi yaþýna kadar, klasik gitar ve Batý Avrupa'nýn musiki nazarýatý okudu. Ayný zamanda, Bizans ve Yunan Halk Müziklerini, I.Tsýamoulýs'ýn çocuk korosunda öðrendi. Bu koroyla, Yunanistan'da ve Avrupa'da çeþitli konserler verdi ve iki tane plak yaptý. 14 yaþýnda Atina' da Ross Daly'le tanýþtý ve ondan kemençe dersleri almaya baþladý. Bir yýl sonra Ross Daly'nin “Labyrinth” adýndaki müzik topluðuna girdi. Bu toplulukla altý yýl kadar konserler verdi ve plaklar yaptý. O zamandan beri, çeþitli müzisyenler ve gruplarla çesitli müzikler çaldý: Yunan Halk Müziði, Rebetika müziði, Bizans müziði, Klasik Türk Müziði, caz gibi. Tiyatro ve modern oyun için müzik yazdý. 1997 Atina Üniversitesi'nin Müzikoloji bölümünü bitirip daha sonra doktoraya baþladý. Halen Yunanistan'ýn en önemli gruplarý ile konserlere katýlmaktadýr.

Derya Türkan

1973 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ailesinin müzikle ilgili olmasýndan dolayý küçük yaºtan beri müzikle beraber büyüdü. Ýlk olarak Fýrat Kýzýltuð'dan nota ve solfej dersleri aldý. 1984 yýlýnda ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarý'na çok kýymetli müzisyen Ýhsan Özgen'in kemençe talebesi olarak girdi. 1990 yýlýnda sanat yönetmenliðini Tanburi Necdet Yaþar'ýn yapmýþ olduðu Kültür Bakanlýðý Ýstanbul Devlet Türk Müziði Topluluðu'na davet edildi. 1997 yýlýna kadar bu toplulukla çalýþmalarýna devam etti. 1991 yýlýnda TRT Ýstanbul Radyosu'nda bir dönem çalýþtý. 1991 yýlýnda Kudsi Ergüner'le tanýþtý ve onun topluluðuna dahil oldu. Ayrýca, Necdet Yaþar Ensemble ve Ýhsan Özgen'in kurduðu Anatolia gibi önemli topluluklarla beraber çalýþtý. Niyazi Sayýn, Erol Deran, Bekir Sýdký Sezgýn ,Alâeddin Yavaþça ve Ýnci Çayýrlý gibi deðerli müzisyenlerle çalýþma fýrsatýna eriþti.

1997 yýlýnda Paris Sorbone Üniversitesi'nde Fransa Cumhurbaþkaný Jacques Chirac'ýn organize ettiði Yehudi Menuhin'in 80. yaþ gününde Kudsi Erguner'in davetlisi olarak konser verdiler. Amerika'da M.I.T., Harvard, University of California at Santa Cruz Üniversiteleri ve New England Konservatuarý'nda ebru sanatçýsý Feridun Özgören, Doçent Þehvar Beþiroðlu, ve Robert Labaree'le beraber derslere ve konserlere katýldý. ABD, Japonya, Ýsrail, Tunus, Sudan, Hollanda, Belçika, Almanya, Ýtalya, Ýspanya, Ýsveç, Finlandiya, Ýsviçre ve diðer birçok Avrupa ülkesinde önemli festivallerde baþta Kudsi Erguner olmak üzere bir çok toplulukla konserlere katýldý. Ayrýca Kudsi Erguner'in büyük projelerinden olan Ottomania, Osmanlý Davullarý, Labanda Allaturca gibi projelerde beraber oldu. Bir çok albümde görev alan Derya Türkan 1997 yýlýnda Fransa'da çýkan CHEMINS adlý plakta Kudsi Erguner'le birlikte çaldý. 1998 yýlýnda ABD'nin California eyaletinde kurulu Golden Horn Records'la çalýþmalarýna baþladý ve Tanburi Murat Aydemir'le beraber AHENK adlý albümü yaptý. Baþta Tanburi Cemil Bey ve sonra hocasý Ýhsan Özgen'ýn tavrýný devam ettirmek isteyen Derya Türkan çalýþmalarýna devam etmektedir.